i. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ QUỐC TẾ:
 
    The Roots of Miserableness in Amy Tan's The Joy Luck Club
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Nguyễn Minh Triết
    Attitudes and motivation of Non-English Majored Students towards Learning TOEIC - An exploratory research into a public university in Ho Chi Minh City, Vietnam
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Nguyễn Ngọc Tâm
    Vocabulary Learning Strategies and Topic Preferences in Improving Language Competence in a Language Evening Class
    in HCMC
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Nhâm thị Ngọc
    Problematic Initial Consonant Clusters Of Vietnamese Non-English Major Students At Ton Duc Thang University
    Các cụm phụ âm đầu có vấn đề của SV không thuộc ngành tiếng Anh tại ĐH Tôn Đức Thắng
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác giả: Tạ Thị Hồng Diễm
    Women's roles in england at the end of the 18th century: reading jane austen's pride and prejudice
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác Giả: Hoàng Lê Quốc Đạt
    The Influence of Vietnamese phonological Featureson First-year EFL students'spoken English in classroom interaction
    Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 4 về nghiên cứu học thuật trong nước và quốc tế tại ĐH Rajabhat Thái Lan (RUNIRAC IV 11/2016)
    Tác Giả: Nguyễn Văn Thành
    对越汉语口语教学的几点思考
    Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, tháng 4/ 2017.
    ISBN: 978-604-947-782-9
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Using Video Recordings by Mobile Phones to Improve Students' Confidence and Communication Skill
    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần I về "Phát triển ngôn ngữ - ICLD" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, tháng 06/2016, Việt Nam
    Tác giả: Nhâm Thị Ngọc
   Cấu trúc đại lượng chủ quan dou NP le (都NP了)trong tiếng Hán hiện đại, kiêm luận hình thức tương ứng trong
   tiếng Việt và vấn đề dạy học
    Tạp chí Duiwai Hanyu yanjiu, kỳ 12, 2015, Trung Quốc   
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Một số vấn đề liên quan đến cách dùng phi trạng ngữ của Cengjing̣(曾经) 
    Tạp chí Language Teaching And Linguistic Studies, số 04, 2015, Trung Quốc   
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Quá trình phân hóa của phó từ zheng
    Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần VI về "Hư từ tiếng Hán hiện đại và vấn đề giảng dạy tiếng Hán hiện đại", tháng 07/2014,
    Thượng Hải, Trung Quốc
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Về vấn đề ngữ nghĩa, vai trò, chức năng và quá trình phát triển của Daoshi (到时)
    Tạp chí Hanyu yu Hanyu jiaoxue yanjiu, số 05, 2014, Nhật Bản
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Hình thức tương ứng tiếng Việt của kết cấu V+ dao (到) tiếng Hán và một số kiến nghị về cách giảng dạy
    Kỷ yếu Hội nghị thường niên Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần III, T6/2011, Singapore
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
 
II. CÁC BÀI VIẾT CÔNG BỐ TRONG NƯỚC:
 
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Bình
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Từ Chí Thành
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: TS. Lý Y Lâm 
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Thạch
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM, tháng 12 - 2015
    Tác giả: ThS. Phan Quốc Bảo
    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 14-15, 2011
    Tác giả: ThS. Vũ Phương Uyên
    Tạp chí Khoa học & Ứng dụng, số 10, 2009
    Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức