Chiều ngày 13/9/2016 tại phòng B506, Trường đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV cấp trường năm học 2015-2016. Hội đồng nghiệm thu cấp trường gồm có:
- TS. Ngô Thị Thanh Vân (chủ tịch)
- TS. Nguyễn Hòa Bình (thành viên)
- ThS. Nguyễn Thanh Phương (thành viên)
- ThS. Nguyễn Nhất Phương (thành viên kiêm thư ký)
Hội đồng đã nghe báo cáo, nhận xét, phản biện và góp ý cho 03 đề tài như sau:

Chiều ngày 13.5.2014 tại phòng B117, Khoa Ngoại ngữ đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV cấp Khoa năm học 2014-15.
Hội đồng nghiệm thu của khoa gồm có:
- TS. Ngô Thị Thanh Vân (chủ tịch)
- TS. Nguyễn Hòa Bình (thành viên)
- ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ (thành viên kiêm thư ký)
Hội đồng đã nghe báo cáo, nhận xét, phản biện và góp ý cho 02 đề tài như sau:

Sáng ngày 21.5.2014 tại phòng B211, Khoa Ngoại ngữ đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV cấp Khoa năm học 2013-14 cho đề tài:
“Thực trạng và cải thiện phương pháp Nghe-ghi chú trong môn Kỹ năng tổng hợp 1 của sinh viên ngành tiếng Anh trường Đại học Tôn Đức Thắng”
- GV hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ
- Nhóm SV thực hiện: Nguyễn Hữu Tài, Đặng Thành Sang, Nguyễn Hiếu Nghĩa (lớp 11000103)

Sáng ngày 10.6.2014 tại phòng C201, Trường đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV cấp Trường năm học 2013-14 cho đề tài:
“Thực trạng và cải thiện phương pháp Nghe-ghi chú trong môn Kỹ năng tổng hợp 1 của sinh viên ngành tiếng Anh trường Đại học Tôn Đức Thắng”
- Nhóm SV thực hiện: Nguyễn Hữu Tài, Đặng Thành Sang, Nguyễn Hiếu Nghĩa (lớp 11000103)
- GV hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ