Danh sách giảng viên sinh hoạt học thuật theo chương trình top 100

(từ ngày 01/09/2017 – 31/08/2018)

 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO NGƯỜI BÁO CÁO ĐỊA ĐIỂM

NGÀY

SINH HOẠT

1

Dẫn luận ngôn ngữ – 002313

(Tiếng Trung)

Từ Chí Thành B106 (dự kiến) 8:00 19/09/2017
2 Tiếng Trung Quốc thương mại 1 – 002316 Lý Y Lâm B106 (dự kiến) 8:00 10/10/2017
3 British Culture (Văn hóa Anh) – 001176 Lâm Quang Tuyết Minh B106 (dự kiến) 8:00 14/11/2017
4 Tiếng Trung Quốc thương mại 2 – 002317 Hồ Tâm Đan B106 (dự kiến) 8:00 05/12/2017
5

Observation and Supervised Teaching

(Kiến tấp và giảng tập)-001181

Nguyễn Thị Tuyết Tâm B106 (dự kiến) 8:00 16/01/2018
6 Quản trị doanh nghiệp -001196 Tạ Thị Hồng Diễm B106 (dự kiến) 8:00 20/03/2018
7 Nghe nói tiếng TQ thương mại 1- 002319 Phan Quốc Bảo B106 (dự kiến) 8:00 24/04/2018
8 Thư tín thương mại -001192 Nguyễn Thanh Phương B106 (dự kiến) 8:00 15/05/2018
9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

(Research Methodology) – 001157

Đinh Trường Sinh B106 (dự kiến) 8:00 19/06/2018
10 Nghe nói tiếng TQ thương mại 2 – 002320 Lương Diệu Vinh B106 (dự kiến) 8:00 17/07/2018