Họ tên thành viên
Chức vụ & Nơi công tác
Chức danh
  1. TS. Ngô Thị Thanh Vân 
Trưởng Khoa Ngoại ngữ
Chủ tịch
  2. TS. Nguyễn Hòa Bình
Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
Phó chủ tịch
  3. TS. Đinh Trường Sinh
Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  4. TS. Nguyễn Phước Lộc 
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Ủy viên
  5. TS. Vũ Hoa Ngân
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
Ủy viên
  6. TS. Lý Y Lâm
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  7. TS. Từ Chí Thành
Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  8. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  9. ThS. Trần Như Quỳnh Trâm
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  10. ThS. Lâm Quang Tuyết Minh
 Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  11. ThS. Nguyễn Thanh Phương Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên
  12. ThS. Nguyễn Ngọc Diễm Phương Giảng viên cơ hữu Khoa Ngoại ngữ
Ủy viên