Nhằm đảm bảo thông tin sinh viên được chính xác để in các chứng chỉ, văn bằng và hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên truy cập và khai thác các ứng dụng trực tuyến phục vụ trong quá trình học tập và hoạt động tại trường.

Nay Phòng Công tác học sinh – sinh viên đề nghị tất cả sinh viên đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên (https://student.tdt.edu.vn), mục "Thông tin sinh viên" kiểm tra và cập nhật những thông tin được phép chỉnh sửa (những thông tin không chỉnh sửa được sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác học sinh - sinh viên để cập nhật) một cách chính xác. Dữ liệu thông tin này sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp, in văn văn bằng tốt nghiệp, in các loại chứng chỉ. Nhà trường sẽ không cấp văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ khác với dữ liệu thông tin trên Cổng thông tin sinh viên. Nếu xảy ra sai sót, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Riêng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018: Kiểm tra thông tin trong cổng thông tin sinh viên và khai báo thêm thông tin tại địa chỉ sau: https://goo.gl/forms/0bs8ljv20lJn48gr2

Thời gian sinh viên thực hịên từ 26/3/2018 – 10/4/2018.

* Lưu ý:

Thông tin số điện thoại cha hoặc mẹ phải được cập nhật mới và chính xác. Trường hợp sinh viên mồ côi thì có số điện thoại của người giám hộ. Sinh viên phải chịu trách nhiệm về phần khai của mình, nếu khai sai thông tin, số điện thoại phụ huynh không liên lạc được thì sinh viên sẽ bị xử lý theo qui định của Trường.