I. MỤC ĐÍCH
Giúp sinh viên vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn, có cơ hội học hỏi và thực hành phương pháp giảng dạy và quản lý lớp học tại các trường phổ thông.
 
II. YÊU CẦU
1. Điều kiện thực tập:
1.1. Sinh viên hệ đại học:
- Tích lũy được 134 tín chỉ
- Môn học trước:
+ Đối với sinh viên từ khoá 18 (tuyển sinh 2014 trở về trước):
Tâm lý sư phạm ( mã môn: 000003) và Giáo học pháp 2 ( mã môn : 001042)
+ Đối với sinh viên từ khoá 2015-2016:
Tâm lý sư phạm ( mã môn: 001163) và Phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ ( mã môn : 001180)
1.2. Sinh viên hệ cao đẳng:
- Tích lũy được 82 tín chỉ
- Môn học trước:
+ Đối với sinh viên từ khoá 11 (tuyển sinh 2015 trở về trước):
Tâm lý sư phạm ( mã môn: 000003) và Giáo học pháp 2 ( mã môn : 001042)
2. Yêu cầu: Sau đợt thực tập, sinh viên có thể:
- Sử dụng kiến thức đã học về phương pháp giảng dạy và tổ chức, quản lý các hoạt động giảng dạy trong lớp học;
- Phân tích, đánh giá, chọn lựa cách thức phù hợp với bài giảng và đối tượng học;
- Thiết kế bài giảng phù hợp và giảng bài hiệu quả.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Các mốc thời gian quan trọng:
- 02/01- 06/01/2018: Sinh viên (SV) đăng ký Tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên trang Hệ thống thông tin sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn ) chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.
Đối tượng đăng ký:
+ SV ĐH khoá 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước hoặc SV có nhu cầu tốt nghiệp trước tiến độ
+ SV CĐ khoá 11 (tuyển sinh 2015) trở về trước.
- 17/01/2018: SV theo dõi, kiểm tra danh sách "Sinh viên đủ điều kiện và đăng ký thành công TSNN" trên trang web Phòng Đại học và Khoa Ngoại ngữ.
- 24/01- 26/01/2018: SV đóng tiền TSNN tại phòng tài chính
- 27/01/2018: SV họp TSNN và nhận Trường thực tập (Phòng họp sẽ được thông báo sau)
- 26/02/2018 – 02/04/2018: SV thực tập tại trường phổ thông
  (Lưu ý: Trước và sau thời gian thực tập, SV vẫn học tập theo thời khoá biểu tại Trường ĐH TĐT)
- 02/4 – 07/4/2018: SV thi Kỹ năng thực hành chuyên môn
2. Hồ sơ TSNN đối với SV:
- Phiếu theo dõi thực tập sư phạm (Biễu mẫu 5)
- Phiếu kiến tập (Biễu mẫu 6)
- Phiếu dự giờ (Biễu mẫu 7)