I. Mục đích – Yêu cầu
1. Mục đích
Giúp sinh viên khoa Ngoại ngữ (Chuyên ngành thương mại tiêng Anh và tiêng Trung) tiêp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu
Sau đợt thực tập, sinh viên có thể:
- Hiểu tổng quát về tổ chức hoạt động và quản lý tại công ty/doanh nghiệp.
- Vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt những kiên thức đã được trang bị trên lớp cùng bài học thực nghiệm tại các công ty để ứng dụng vào môi trường làm việc một cách hiệu quả.
- Làm việc độc lập, khoa học và sáng tạo phù hợp với xu thê hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
II. Nội dung thực hiện
1. Chuẩn bị thực tập
- Đề tài thực tập: Sinh viên (SV) tự chọn hoặc tham vấn giảng viên hướng dẫn (GVHD)
- Phân công GVHD sinh viên thực tập
- Hồ sơ thực tập:
   1. Giấy tiêp nhận thực tập của công ty
   2. Phiêu nhận xét đánh giá
   3. Bài báo cáo thực tập (bằng tiêng Anh/tiêng Trung)
   4. Sổ nhật ký thực tập / Phiêu theo dõi thực tập
   5. Giấy giới thiệu thực tập của Trường và Thư ngo của Khoa
2. Các mốc thời gian quan trọng
- 02/01 – 06/01/2018: SV đăng ký Tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên trang Hệ thống thông tin SV website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ nộp đơn trực tuyên.
Đối tượng đăng ký:
+ SV Đại học khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước hoặc SV có nhu cầu thực tập trước tiên độ, hoặc trể tiên độ
+ SV Cao đăng khóa 11 (tuyển sinh 2015) trở về trước.
- 17/01/2018: SV theo dõi, kiểm tra danh sách 'Sinh viên đã đăng ký thực tập thành công TSNN" trên trang web Phòng Đại học và Khoa Ngoại Ngữ
- 22/01 - 26/01/2018: Khoa phân công GV hướng dẫn sinh viên thực tập
- 24/01 – 26/01/2018: SV đóng tiền TSNN tại phòng Tài chinh
- 29/01 - 08/4/2018: SV Đại học thực tập tốt nghiệp
- 26/2 - 01/4/2018: SV Cao đăng thực tập tốt nghiệp
(Lưu ý: SV Cao đăng thực tập tuần 30-34, các tuần trước và sau thời gian này vẫn học tập theo lịch tại Trường)
- 02/4 – 07/4/2018: SV thi Kỹ năng thực hành chuyên môn
- 04/4/201: SV Cao đăng nộp báo cáo thực tập (bản online, định dạng WORD)
+ 07/4/2018: SV Cao đăng nộp báo cáo thực tập (bản cứng)
- 11/4/2018: SV Đại học nộp báo cáo thực tập (bản online, định dạng WORD)
+ 14/4/2018: SV Đại học nộp báo cáo thực tập (bản cứng)
- 08/4 - 16/4/2018: Giảng viên chấm cáo thực tập nhóm Cao đăng
- 16/4 - 24/4/2018: Giảng viên chấm cáo thực tập nhóm Đại học
- 27/4/2018: Khoa nộp điểm TSNN về phòng KT&KĐCL
III. Tiến độ thực hiện
- 17/12/2017: Khoa tổ chức họp sinh viên và thông báo nội dung thực tập
- 22/12 - 25/12/2017: Cán bộ phụ trách thực tập xây dựng kê hoạch thực tập
- 26/12 - 27/12/2017: Cán bộ phụ trách thực tập trình lãnh đạo Khoa ký duyệt
- 28/12/2017: Khoa thông báo kê hoạch đên SV
- 27/12/2017 - 27/4/2018: Khoa thực hiện kê hoạch