KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CQ
ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2018
(Trích kế hoạch số 1656/KH-TĐT ngày 11/9/2017)
 
THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

04/9/2017
11/11/2017
SV thực hiện học phần Tập sự nghề nghiệp (thực tập tốt nghiệp) Đợt 1 năm học 2017-2018 theo Kế hoạch ban hành. Các Khoa  
  P. Tài chính ra thông báo đóng tiền:
 - Thu phí Tập sự nghề nghiệp Đợt 1 năm học 2017-2018: 11/9-15/9/2017
 - Thu phí làm Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (SV tốt nghiệp đúng tiến độ Đại học hệ 4,5 năm Khóa TS 2013; Khóa TS 2014: SV Khoa Công nghệ thông tin, Toán thống kê): 18/9-22/9/2017.
 - Thu phí Đồ án tốt nghiệp K. MTCN: 13/11/2017-17/11/2017.
 - Thu phí ôn tập và thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành (SV trước tiến độ, đúng tiến độ và trễ tiến độ); thi lại tốt nghiệp môn cơ sở, chuyên ngành: 15/01-19/01/2018.
P. Tài chính P. Đại học,
Các Khoa
11/9/2017
11/10/2017
Sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp thực hiện Đồ án tiền tốt nghiệp    
15/9/2017 Công bố danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (hệ 4,5 năm đúng tiến độ Khóa TS 2013) và SV Khóa TS 2014: Khoa Công nghệ thông tin, Toán thống kê, Quản trị kinh doanh (CLC). P. Đại học Các Khoa
25/9/2017
14/01/2018
Sinh viên thực hiện Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (hệ 4,5 năm đúng tiến độ và SV Khóa TS 2014: Khoa Công nghệ thông tin, Toán - thống kê, Quản trị kinh doanh CLC) Các Khoa  
28/9/2017
02/10/2017
Thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho Kỳ Tập sự nghề nghiệp Đợt 1 năm học 2017-2018 (dành cho SV đã đăng ký Tập sự nghề nghiệp Đợt 1 năm học 2017-2018) và SV khoa Mỹ thuật công nghiệp P. Đại học  
16/10/2017
22/10/2017
Khoa Mỹ thuật công nghiệp thi Kỹ năng thực hành chuyên môn    
23/10/2017
27/10/2017
Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn (dành cho SV đã đăng ký Tập sự nghề nghiệp Đợt 1 năm học 2017-2018) P. KT&KĐCL  
01/11/2017 Công bố danh sách đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp (Khoa MTCN) P. Đại học  
06/11/2017
13/01/2017
Ôn tập tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành dành cho tất cả SV năm cuối của các ngành học có thời gian đào tạo 4,5 năm (Khoa chủ động xếp lịch ôn tập và thông báo chi tiết đến SV)
Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập tốt nghiệp 01 lần trong năm theo khóa đúng tiến độ đào tạo.
Các Khoa P. Đại học
13/11/2017
18/3/2018
Sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp thực hiện Đồ án tốt nghiệp K. MTCN  
17/11/2017 Các Khoa nộp điểm Tập sự tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2017-2018 về P.KT&KĐCL. Các Khoa P. KT&KĐCL
04/12/2017
11/12/2017
Sinh viên hệ tín chỉ đăng ký thi lại tốt nghiệp môn cơ sở, môn chuyên ngành trên website Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến. Các Khoa P. Đại học
02/01/2018
05/01/2018
Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp trước tiến độ + SV ngành 2 đăng ký thi tốt nghiệp trên trang Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến.    
08/01/2018 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành. (tất cả sinh viên: trước tiến độ, đúng tiến độ, và trễ tiến độ) P. Đại học Các Khoa
16/01/2018 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành đợt bổ sung. (tất cả SV: trước tiến độ, đúng tiến độ, và trễ tiến độ) P. Đại học Các Khoa
19/01/2018 Thông báo lịch thi tốt nghiệp môn cơ sở, chuyên ngành. P. Đại học Các Khoa
29/01/2018
11/02/2018
Bảo vệ Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp. Các Khoa xây dựng kế hoạch P. Đại học
28/02/2018 Hạn chót nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để xét hoàn tất học phần Tiếng Anh cuối và xét đủ điều kiện tốt nghiệp. P.Đại học  
05/02/2018
10/02/2018
Thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành. Ban Coi thi Ban Đề thi - Thư ký
08/3/2018 - Công bố điểm thi tốt nghiệp các môn cơ sở, môn chuyên ngành
- Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp (08/3-12/3/2018) (SV nộp đơn trực tuyến trên Cổng thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến)
P. KT&KĐCL
P. Đại học
SV
P. ĐT-MT
P. TT,PC&AN
P. KT&KĐCL
08/3/2018
12/3/2018
SV nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trước tiến độ + SV ngành 2 nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến) SV

VP. Tư vấn

& Hỗ trợ

16/3/2018 P. Đại học công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp. P. Đại học Các Khoa
P. CTSV
16/3/2018
20/3/2018
SV nộp đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến.
Lưu ý: SV đủ điều kiện tốt nghiệp đang học cải thiện điểm hoặc có nhu cầu cải thiện điểm trung bình chung tích lũy, hoặc đang chờ kết quả phúc khảo điểm (bao gồm điểm môn thi tốt nghiệp) phải nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp. Mọi khiếu nại sau này liên quan đến xếp loại tốt nghiệp sẽ không được giải quyết.
SV

VP. Tư vấn

& Hỗ trợ

16/3/2018 Hạn chót nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để xét hoàn tất học phần TA cuối và xét đủ điều kiện tốt nghiệp đợt bổ sung. P. Đại học Các khoa
26/3/2018 In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (ngày 28/3/2018, SV nhận giấy CN tốt nghiệp tạm thời tại VP. Khoa) P. Đại học Các Khoa
29/3/2017 Công bố kết quả chấm phúc khảo môn cơ sở và chuyên ngành. P. Đại học P. ĐT-MT
26/3/2018
31/3/2018
Khoa Mỹ thuật công nghiệp tổ chức Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Khoa MTCN  
03/4/2017 Công bố danh sách SV dự kiến đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp bổ sung trên website của P. Đại học, Khoa quản lý SV P. Đại học Các Khoa
P. CTSV
13/4/2018 In cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt bổ sung (ngày 17/4/2018, SV nhận giấy CN tốt nghiệp tạm thời tại VP. Khoa) P. Đại học Các Khoa
Dự kiến
27/4/2018
Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Các Khoa
P. Đại học
P. CTSV