Thời gian: lúc 17h45, thứ 6 ngày 27/4/2018
Địa điểm: phòng B205.
Thành phần tham dự:  - Ban chủ nhiệm Khoa
                                     - Giảng viên hướng dẫn
                                     - Tất cả SV thực tập (SV năm cuối và tập sự nghề nghiệp)
* Lưu ý:
  Tất cả SV phải tham dự đầy đủ và đúng giờ.